MATHIAS KRISTERSSON

I BRIST PÅ ALTERNATIV SKEN SOLEN PÅ INGENTING NYTT

Levande installation. 25 st. bokhyllor, tryckt text, levande flugor, en man. 2009. Producerat av Lilith Performance Studio.

Under fyra kvällar i oktober 2009 visade jag den levande installationen I brist på alternativ sken solen på ingenting nytt på Lilith Performance Studio i Malmö. Besökarna slussades in en och en i ett tomt rum uppbyggt av tomma bokhyllor. På en pall mitt i rummet satt jag. Textfragment gick att läsa på kanterna på bokhyllornas hyllplan, och tusentals levande flugor flög fritt omkring i rummet.

Tanken med verket var att ställa frågor kring den mänskliga existensen. Om en individ försätts i en total ickesituation, helt utan behov av sitt språk, är han/hon då fortfarande en människa?

Jag reagerade aldrig på publiken utan satt helt för mig själv utan att göra någonting: en person som bara fanns till i sitt eget inre. Liksom bokhyllorna hade blivit berövade sitt syfte, inga böcker fanns i dem, var även personen i rummet ”meningslös” då inga andra fanns där för att definiera hans existens.

Orden på väggarna vittnar dock om en tankeverksamhet. Gestalten i rummet existerar. Om än bara i sin egen tanke. Textmaterialet är skapat som ett fritt tankeflöde, uppbrutet och fragmentariskt. Inget narrativ går att följa. Flera parallella historier berättas simultant och helt slumpmässigt.

Flugorna fungerade i installationen på flera olika kontrasterande plan. Dels refererade de till förruttnelse och död, samtidigt som de fungerade som en länk mellan det apatiska i gestaltens uttryck och den livfulla rörelse som försiggick i dess tankeverksamhet. Flugorna ses som flygande embryon till ord som till slut fastnar på de avgränsande väggarna.

Foto av performancen. Foto av performancen. Foto av performancen. Foto av performancen. Foto av performancen.

SPLITTING

Installation. Videodokumentation av performance (30 min.) och objekt skapad under samma performance (spånskiva 250x120 cm). 2009. Medverkande i video: Oskar Hallberg och Anna Norberg. Tack till Lilith Performance Studio.

Installationen bygger på en performance i vilken en man och en kvinna sågar varsin spånskiva i två lika stora delar. Den ena halvan ställs mot väggen och den andra lämnas över till motaktören. Denna del sågas sedan i två, varpå en del ställs mot väggen och den andra lämnas över. Detta upprepas till dess att spånskivan är för liten att såga i.

Foto av performancen. Foto av performancen. Foto av performancen.

TVÅ

Skulptur. 2 objekt à 45x170x30 cm. Lackad mdf, högtalare, kablage, ljud (loop). 2009.

Två svarta rätblock byggda efter den mänskliga kroppens proportioner står vända mot varandra. Ett högtalarelement är placerat i brösthöjd på varje objekt. Från varje högtalare hörs ett hjärtslag.

Till ljudspåret har jag använt mig av kompositionstekniken ”phasing” (fasförskjutning) som är utvecklad av den amerikanska minimalistiska kompositören Steve Reich. Två (eller fler) identiska ljudloopar spelas simultant med den enda skillnaden att den ena är något långsammare än den andra. Detta resulterar i att synkroniseringen långsamt förskjuts och att rytmen ständigt förändras.Endast ibland synkroniseras de två individuella hjärtslagen till att bilda ett gemensamt hjärta.Photo of the piece.

BREV

Digital video. Längd: 5:20 minuter. 2009.

SPINA (Skönlitteratur, osorterad)

Skulptur. Böcker. Obegränsat antal objekt á ca. 20x3x2 cm. 2009.

Objekten är delar av böcker. Jag har frigjort bindningen på böckerna genom att skära bort pärmarna, och sedan skurit bort större delen av sidorna. Mönstret som framträder på objektens framsida är text i genomskärning.

”Spina” är den medicinska termen för ”ryggrad”. Jag tänker på objekten som kroppsdelar, och handlingen att skära sönder böckerna som en obduktion. Böckerna jag använder är billiga romaner från second hand-affär – glömda böcker, eller, ”döda” böcker.

Foto av verket Foto av verket Foto av verket
© Verk Mathias Kristersson 2001-2017. © Fotografi, video och text Mathias Kristersson eller annan angiven upphovsman 2001-2017. © Formgivning och kod bryn space / Daniel Persson 2009-2017, förutom där annat är angivet.

MATHIAS KRISTERSSON

THE SUN SHONE, HAVING NO ALTERNATIVE, ON THE NOTHING NEW

Live installation. 25 bookcases, printed text, live flies, one man. 2009.
Produced by Lilith Performance Studio.

During four evenings in October 2009 I showed the live installation The sun shone, having no alternative, on the nothing new at Lilith Performance Studio in Malmö, Sweden. One by one the visitors was shown into an empty room built by empty bookcases. I was sitting on a stool in the middle of the room. On the edges of the bookshelves text fragments was printed, and thousands of live flies were flying around freely in the room.

With the piece I wanted to raise questions concerning human existence. If an individual is placed in a total non-situation, lacking need for language, can s/he still be considered a human being?

I was sitting isolated within myself, without doing nothing, and never reacting to the audience. In the same way as the bookcases were deprived from their purpose, no books were on them, the character too was “meaningless” - no one else was there to define his existence.

Still, the words on the walls convey activity of thought. The person in the room did exist, if only in his own mind. The text material is created as a stream of consciousness, cut up and fragmented. Several parallel narratives are told simultaneously and randomly.

The flies worked in the installation on several contrasting levels. They both referred to death and decomposition, at the same time as they worked as a link between the apathetic expression of the character and the lively movement of his thoughts. The flies could be seen as flying embryos of language, sometimes leaving marks on the bordering walls in the shape of words.

Photo of the performance. Photo of the performance. Photo of the performance. Photo of the performance. Photo of the performance.

SPLITTING

Installation. Video documentation of performance (30 min.) and object created during the same performance (particle board 250x120 cm). 2009. Actors: Oskar Hallberg and Anna Norberg. Thanks to Lilith Performance Studio.

The installation is based on a performance in which a man and a woman is cutting a particle board in half. One half is leaned against the wall and the other is handed over to the other actor. Then they cut this part in two, lean one half against the wall and hand over the other half. This is repeated until the board is too small to cut anymore.

Photo of the performance. Photo of the performance. Photo of the performance.

TWO

Sculpture. 2 objects each 45x170x30 cm. Painted mdf-board, speakers, cables, sound (in loop). 2009.

In the piece I have used the composition technique “phasing” developed by the American minimalist composer Steve Reich. Two (or more) identical sound loops are played simultaneously with a slight difference in tempo. Thus, they gradually shift out of unison, constantly shifting rhythms.

On the two objects, made in proportions after the human body, a speaker is placed in height of the chest. One heartbeat is heard from each object. Due to the phasing technique the rhythm between the two is constantly changing. Only sometimes it synchronize into one joint heart.Photo of the piece.

LETTER

Digital video. Length: 5:20 minutes. 2009.

SPINA (Fiction, unclassified)

Sculpture. Books. Unlimited number of objects, each approx. 8x1x1 inches. 2009.

The objects are parts of books. By cutting off the covers I have uncovered the binding, then I have cut off most part of the pages. The pattern showing on the front of the objects is a cross-section of the text.

“Spina” is the medical term for “spine”. I think of the objects as body parts, and the action of cutting the books as an autopsy. The books are cheap novels purchased at second hand stores – forgotten books, or, “dead” books.

Foto av verket Foto av verket Foto av verket
© Pieces Mathias Kristersson 2001-2017. © Photography, video and text Mathias Kristersson or other author where attributed 2001-2017. © Design and code bryn space / Daniel Persson 2009-2017, except where otherwise attributed.