MATHIAS KRISTERSSON

UTAN TITEL (Litteraturens Nollpunkt)

Bok, Tip-ex. 19 x 11 cm. 64 sidor. 2005.

Verket är baserat på Litteraturens Nollpunkt av Roland Barthes (Bo Cavefors Förlag, 1966). I en bibliotekskopia av boken hittade jag handskrivna anteckningar och understrykningar. I en annan kopia har jag med hjälp av Tip-ex raderat all text förutom den som var understruken i bibliotekskopian. Verket finns också i engelsk version (då baserad på utgåva från Hill and Wang, 1977).

Foto av verket Foto av verket

VARJE GÅNG JAG ÖPPNAR MUNNEN KOMMER DET UT VATTEN. DET GÖR DET SVÅRT FÖR MIG ATT PRATA

Performance. Varierande längd. 2004.

Performancen går ut på att jag svara på publikens frågor med vatten rinnande ur munnen.

På scen finns ett dricksglas och en tillbringare fylld med vatten. Jag fyller glaset och tar en klunk. Utan att svälja vänder jag mig sedan till publiken och säger: ”Jag heter Mathias Kristersson och jag är här för att svara på era frågor. Jag ska göra mitt bästa för att svara så ärligt som möjligt. Har ni några frågor?”

När vattnet är slut, eller (om inga frågor ställs) efter 15 minuter, lämnar jag scenen.

Foto av performancen.

CHASING SILENCE

Digital video. Längd: 11 min. 2004.

Videon är uppdelad i tre delar och innehåller inga bilder, enbart ljud och text.

I den första delen får betraktaren höra en person vid namn ”Kalvhjärna” berätta om sina upplevelser; både av att vara ny i en stor stad och det plötsliga uppbrottet mellan henne och ”Apmannen”. Ljudackompanjemanget är högljutt och brutalt. Kalvhjärna pratar svenska vilket i text är översatt till engelska.

I den andra delen fortsätter den engelska texten, denna gång över betydligt stillsammare ljudbild. Här förklarar och kommentera ett ”Jag” hela konstverket, vilket till slut mynnar ut i en högst subjektiv och överdriven analys av verket.

Videon avslutas i liknande form som den inleds: än en gång svensk berättarröst med engelsk textning, denna gång av en okänd tredje person som viskar upplösningen av Kalvhjärnas förvirring.

FONETISK STUDIE AV UTDRAG UR DE TILLBAKAFANTISERANDE TALEN (VARGMANNEN)

Ljud. 2003

I verket har jag använt mig av ett stycke ur dikten De tillbakafantiserande talen (Vargmannen) av Ulf Karl Olov Nilsson (Stammar, Brutus Östlings bokförlag Symposion, 2002) som är genom ”cut-up” av Sigmund Freuds fallbeskrivning ”Vargmannen”.

Jag spelade in en läsning av stycket och delade upp ljudet i kategorierna ”ton” (vokaler och ljudande konsonanter), ”brus” (stumma konsonanter) och ”tystnad” (pauser).Scan av stycket i dikten.

BEBIS

Ljudloop. 2001.

Baserat på en ljudinspelning av ett spädbarn som jollrar. Ljudet är redigerat så att barnet låter som en vuxen man.


© Verk Mathias Kristersson 2001-2017. © Fotografi, video och text Mathias Kristersson eller annan angiven upphovsman 2001-2017. © Formgivning och kod bryn space / Daniel Persson 2009-2017, förutom där annat är angivet.

MATHIAS KRISTERSSON

UNTITLED (Writing Degree Zero)

Book, Tip-ex. 8″ x 5″, 110 pages. 2005.

The piece is based on Writing Degree Zero by Roland Barthes (Hill and Wang, 1977). In a copy purchased in a second-hand store I found handwritten notes and under-linings. In a new copy of the book I erased all the text, except for the text that was under-lined in the copy bought at the second-hand store.

Note that the images shown here are of the Swedish version of the book. Contact me for images of the English version.

Photo of the piece Photo of the piece

EVERY TIME I OPEN MY MOUTH WATER COMES OUT. IT MAKES IT DIFFICULT FOR ME TO SPEAK.

Performance. Varying duration. 2004.

The performance is me answering the audience's questions with water running from my mouth.

On stage is a glass and a pitcher filled with water. I enter the stage, pour water into the glass, and take a sip. Without swallowing I then turn to the audience and say: “My name is Mathias Kristersson. I’m here to answer your questions. I will do my best to answer as true and honest as possible. Do you have any questions?”

When the water runs out, or (if no questions are asked) after 15 minutes, I leave the stage.

Photo of the performance.

CHASING SILENCE

Digital video. Length: 11 min. 2004.

The video is divided into three parts and does not contain any images, only sound and text.

In the first part, the viewer hears a confused “Calfbrain” talking about her experiences of the sudden break-up between her and “Monkeyman”. The sound accompaniment is loud and brutal. “Calfbrain” speaks in Swedish subtitled in English.

In the second part, the English subtitles continue, this time without a voice-over and within a much calmer soundscape. Here an “I” explains and comments on the video itself. This commentary concludes in a highly subjective and exaggerated analysis of the piece.

Finally the video ends as it begins, with a Swedish voice-over subtitled in English. This time from an unknown third person whispering the conclusion of “Calfbrain’s” confusion.

PHONETIC STUDY OF EXCERPT FROM DE TILLBAKAFANTISERANDE TALEN (VARGMANNEN)

Sound. 2003

In the piece I have used a paragraph from the poem De tillbakafantiserande talen (Vargmannen) by the Swedish poet Ulf Karl Olov Nilsson (Stammar, Brutus Östlings bokförlag Symposion, 2002). The poem is made through a “cut-up” of Sigmund Freud’s case study “The Wolf Man”.

I recorded a reading of the paragraph and organized that sound into the categories of “tone” (vowels and soft consonants), “noise” (hard consonants) and “silence” (pauses).Scan of the paragraph of the poem.

BABY

Sound loop. 2001.

Based on a sound recording of an infant babbling. The sound is edited so the baby sounds like a full grown man.


© Pieces Mathias Kristersson 2001-2017. © Photography, video and text Mathias Kristersson or other author where attributed 2001-2017. © Design and code bryn space / Daniel Persson 2009-2017, except where otherwise attributed.